Zadzwoń do nas

(+31) 634 163 955

Odwiedź nas

Bornissestraat 29
3044AD Rotterdam

Jesteśmy dostępni

Pon- Pt :9:00 - 19:00

Polityka prywatności

Ogólne warunki współpracy oraz polityka prywatności w języku polskim

Ogólne warunki współpracy pomiędzy Pol-Advies a Zleceniodawcą
 Artykuł 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie, gdy tylko Zleceniodawca zwróci się  o pomoc Wykonawcy.  Wszystkie postanowienia niniejszych warunków obowiązują między stronami, o ile strony wyraźnie i w formie pisemnej od nich nie odstąpiły.

W niniejszym regulaminie pod pojęciami rozumie się:

Wykonawca: osoba fizyczna lub prawna wykonująca pracę, o której mowa w art. 2;

Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z pomocy Wykonawcy;

Zlecenie: jest rozumiane jako praca, która ma zostać wykonana przez Wykonawcę i która jest określona we wzajemnych konsultacjach między Zleceniodawca a Wykonawcą, oraz warunki, na jakich ma zostać wykonana.

Artykuł 2. Zakres

Wszystkie oferty są niezobowiązujące, chyba że Wykonawca wyraźnie zaznaczył inaczej w swoich ofertach lub wycenach dla Zleceniodawcy.

Czynności Wykonawcy mogą dotyczyć (m.in.) prowadzenia pełnej księgowości lub administracji na rzecz Zleceniodawcy, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, sporządzania deklaracji podatkowych oraz wszelkich późniejszych działań następczych, doradztwa w kwestiach natury finansowej, podatkowej,  administracyjnej i/lub dotyczącej działalności gospodarczej, a także wszelkie czynności i działania, które – ze względu na stosunek prawny i wynikającą z niego cesję – mogą być przydatne w związku z powyższymi czynnościami.

Uznaje się, że Zleceniodawca, z którym raz została zawarta umowa na podstawie niniejszych warunków, domyślnie zgodził się na zastosowanie tych warunków do umów zawartych z Wykonawcą w terminie późniejszym.

 Artykuł 3. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę.  Zasada zawarta w zdaniu poprzednim dotyczy również zmian w zleceniach. Jeżeli interesy zamawiającego wymagają natychmiastowej dostawy usługi w całości lub w części przez Wykonawcę lub jeśli Zleceniodawca wyraźnie zażądał natychmiastowej dostawy, umowę uważa się za zawartą, ponieważ Wykonawca faktycznie przystąpił do dostarczenia rzeczonej całości lub części usługi do Zleceniodawcy.

Artykuł 4. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do reprezentowania interesów Zleceniodawcy zgodnie z jego najlepszą wiedzą i umiejętnościami, o ile jest to możliwe i pożądane ze względu na stosunek prawny i wynikające z niego zadania.

Wykonawca wykona pracę przestrzegając obowiązujących go zasad zawodowych.

Sposób prowadzenia administracji i inne czynności muszą, z należytym przestrzeganiem możliwych obowiązujących przepisów prawa, odpowiadać wymogom wynikającym z zobowiązań i zakresu odpowiedzialności Zleceniodawcy.

Jeżeli działania mają na celu osiągnięcie określonego (finansowego) rezultatu końcowego, nie ma gwarancji, że zamierzony rezultat końcowy faktycznie zostanie osiągnięty.

 Artykuł 5. Obowiązki Zleceniodawcy

Zleceniodawca jest winien wstrzymać się od wszelkich działań, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zlecenia przez Wykonawcę.

Zleceniodawca jest zobowiązany do terminowego, kompletnego i poprawnego dostarczenia Wykonawcy wszelkich danych, informacji i dokumentów, które są wymagane do realizacji zlecenia.

 Artykuł 6. Poufność

Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne i tajne, wszystkie dane i dokumenty związane ze zleceniem, które w granicach rozsądku należy  uznać za takie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie poufności przez osoby u niego zatrudnione, o ile Wykonawca może wykazać, że temu naruszeniu nie mógł zapobiec.

Artykuł 7. Współpraca ze stronami trzecimi

Do  wykonania zlecenia, Wykonawca może zaangażować innych ekspertów nie należących do jego własnej firmy  wyłącznie po ustaleniu konieczności lub celowości w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonane przez osoby trzecie, w tym ekspertów, o których mowa w art. 7a.

 Artykuł 8. Niedociągnięcia Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy jedynie za szkody, które ten sam poniesie w wyniku uchybień ze strony Zleceniobiorcy lub osób pozostających na  jego zatrudnieniu, popełnionych podczas wykonywania zlecenia, o ile i w takim zakresie, w jakim niedociągnięć w normalnych okolicznościach przy normalnej wiedzy zawodowej, można było uniknąć,  zachowując normalną uważność  i sposób praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń opisanych poniżej.

Wykonawca jest zobowiązany do jak najszybszego usunięcia ww. braków, o ile naprawa nie wiąże się z wyższymi kosztami niż te, które zostały naliczone za przedmiotowe prace. Jeśli koszty są wyższe, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych prac naprawczych tylko wtedy, gdy Zleceniodawca z góry pisemnie zdeklaruje, że jest gotów ponieść te dodatkowe koszty.

Wszelkie zobowiązania Wykonawcy wygasają najpóźniej 60 miesięcy (5 lat) po złożeniu zeznań podatkowych za dany rok obrotowy plus okres, na który zostało przyznane odroczenie.

Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy wygasa, jeżeli Zleceniodawca nie dał Wykonawcy możliwości obecności podczas ewentualnej kontroli podatkowej za dany okres;  ponadto w przypadku, gdy Zleceniodawca nie dał Wykonawcy możliwości naprawienia rzeczonych uchybień i w wypadku, w którym dalsze działania w wyniku lub w związku z tym uchybieniem miały miejsce bez zaangażowania Wykonawcy przez Zleceniodawcę.

Zleceniodawca winien jest zgłosić niedociągnięcia, o których mowa w niniejszym artykule, w ciągu 1 miesiąca po tym, jak się o tym dowiedział lub powinien był o tym wiedzieć, pod rygorem wykluczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Wykonawcy.  Odpowiedzialność jest w każdym przypadku i przez cały czas wykluczona, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zawarte przez wykonawcę uprawnia wykonawcę do zapłaty.

Artykuł 9. Niedociągnięcia Zleceniodawcy

Jeżeli i o ile niedociągnięcia w wykonaniu prac wykonanych przez Wykonawcę wynikają z faktu, że Zleceniodawca nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z art.5,  Wykonawca wykluczony jest z ponoszenia odpowiedzialności.

W takim przypadku naprawa wyżej wymienionych braków nastąpi na koszt Zleceniodawcy.

 Artykuł 10. Wypowiedzenie przez Zleceniodawcę

Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć zlecone prace w każdym momencie, pod warunkiem, że jest osobą fizyczną. Osoba prawna zobowiązana jest  przestrzegać warunków wypowiedzenia zawartych w umowie.

Wypowiedzenia zlecenia należy dokonać listem poleconym.

W przypadku wypowiedzenia zlecenia, między chwilą powiadomienia o wypowiedzeniu a chwilą, w której wypowiedzenie staje się skuteczne, obowiązuje zasadniczo okres co najmniej jednego miesiąca, tak aby Wykonawca mógł zakończyć prace w toku lub administracje w taki sposób, że przekazanie ich Zleceniodawcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, może być przeprowadzone w sposób akceptowalny, bez szkody dla postępu prac, z poszanowaniem postanowień art. 9 niniejszego regulaminu.

Zlecenie przekazane Wykonawcy nie wygasa z powodu śmierci Zleceniodawcy;  jego prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców i/lub następcę prawnego.

Artykuł 11. Zawieszenie/rozwiązanie/zakończenie przez wykonawcę

Niezależnie od ogólnego prawa do zawieszenia lub rozwiązania umowy, o którym mowa w niniejszych warunkach, Wykonawca ma prawo do zawiesić wszelkie jego zobowiązania, w tym wydawanie dokumentów lub innych spraw Zleceniodawcy i/ lub osobom trzecim, do czasu całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku gdy Zleceniodawca nie wywiąże się w terminie z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z zawartej przez strony umowy, nie wykona go w całości lub w niewystarczającym stopniu, lub (przez osobę trzecią) ogłosi upadłość lub zawieszenie płatności, lub gdy nastąpiła jakakolwiek konfiskata, Zleceniodawca likwiduje swoją firmę w całości lub w części, zamyka ją lub przenosi, lub nie opłaca należnych mu faktur w terminie.

Artykuł 12. Dostawa i czas dostawy

Z zastrzeżeniem dalszych umów między Zleceniodawca a wykonawcą, dostarczenie wykonawcy wymaganych dokumentów, ksiąg, rejestrów, danych administracyjnych i/lub innych itp. przez Zleceniodawcę  lub w jego imieniu, a także dostawa usługi przez Wykonawcę na rzecz Zleceniobiorcy, odbywa się w sposób określony przez Wykonawcę oraz w formie i ilości  ustalonej przez Wykonawcę.

W wypadku gdy Zleceniodawca nie zastosuje się do postanowień ust. 1, niezależnie od przyczyny, Wykonawca ma prawo zawiesić swoją pracę.  Wszelkie wynikające z tego szkody, niezależnie od postaci i wielkości, nie mogą prowadzić do odpowiedzialności Wykonawcy Artykuł 13. Prawo do wstrzymania

Zleceniodawca i Wykonawca wyraźnie zgadzają się, że Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania dostawy pozycji do czasu, gdy Zleceniodawca wywiąże się ze swojego obowiązku zapłaty zaległych faktur, w tym odsetek i należnych od nich kosztów, a także dopełni obowiązku naprawienia szkody Wykonawcy w kontekście stosownego stosunku prawnego lub zapewni zabezpieczenie, które jest uważane za wystarczające w transakcjach bankowych, na przykład nieodwołalną gwarancję bankową.

Pozycje, o których mowa, obejmują w każdym razie księgi, zapisy, dokumenty, dane administracyjne i inne dane (nośniki), które zostały ustalone w związku z wykonaniem zlecenia.

 Artykuł 14.  Siła wyższa

W przypadku strajku, kradzieży, środków rządowych, pożaru, usterek komputera, epidemii, utraty danych, wojny, zalania i wszelkich innych okoliczności, które tymczasowo lub w inny sposób uniemożliwiają wykonanie umowy, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę listem poleconym lub doliczeniem do czasu dostawy czasu działania siły wyższej.

W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zleceniodawcy.

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów lub zapisów osób trzecich, nad którymi wykonawca sprawuje pieczę w imieniu Zleceniodawcy.

W przypadku zaistnienia sytuacji siły wyższej trwającej dłużej niż jeden miesiąc, Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.  Wypowiedzenie musi zostać dokonane listem poleconym i musi zostać odebrane przez Wykonawcę przed zakończeniem działania siły wyższej.

Powyższe rozwiązanie umowy nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty zobowiązań z art. 19.  Koszty, które przypadają między datą ostatniej faktury a datą rozwiązania umowy, obciążają Zleceniodawcę.  W przypadku rozwiązania, Zleceniodawca nie może domagać się odszkodowania.

Po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca jak najszybciej poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę, po czym Wykonawca wznowi wykonanie zadania.

 Artykuł 15. Przepisy ogólne o charakterze finansowym

Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie stałej kwoty miesięcznej.

Na żądanie zleceniodawcy,  wykonawca z góry określi szacunkowe koszty prac, które mają być wykonane przez niego i/lub jego personel, w ramach konkretnego zlecenia lub w danym roku kalendarzowym lub finansowym.

Artykuł 16.  Faktura

O ile nie uzgodniono inaczej, faktura musi być stworzona w taki sposób, aby Zleceniodawca miał wystarczający wgląd w skład składników, które razem tworzą zafakturowaną kwotę.

 Artykuł 17. Reklmacje

Reklamacje należy składać Wykonawcy w formie pisemnej w ciągu 30 dni od każdej dostawy usługi  lub – jeżeli dotyczy wady lub wad, która została lub które zostały później wykryte – w ciągu 30 dni od daty ich wykrycia.  Reklamacja musi zawierać (umotywowany) opis reklamacji lub stwierdzonych wad.

Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę w ciągu czternastu dni od daty otrzymania reklamacji, czy i ewentualnie w jaki sposób reklamacja zostanie zaspokojona.

Reklamacje dotyczące dostaw i/lub usług/świadczeń wykonywanych przez wykonawcę oraz wykonanych w tym celu prac wprost nie uprawniają Zleceniodawcy do zawieszenia obowiązku zapłaty zaległych faktur.

Reklamacje dotyczące faktur przesłanych przez Wykonawcę do Zleceniodawcy, należy składać w ciągu dwóch tygodni od daty wysyłki podanej na fakturze. Wszelkie prawa do reklamacji faktur wygasają w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, chyba że Zleceniodawca nie był w stanie zapoznać się z treścią faktury w terminie o którym mowa, na podstawie siły wyższej, która została przez niego stwierdzona i może ten fakt udowodnić. W tym ostatnim przypadku bieg terminu rozpoczyna się w dniu zapoznania się z treścią.

 Artykuł 18. Własność intelektualna

Wszelkie prawa o charakterze intelektualnym w odniesieniu do programów komputerowych, projektów systemów, metod pracy, metod badawczych, raportów itp. pochodzących od Wykonawcy lub przez niego wykorzystywanych są i pozostają, zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zlecenia, jednoznacznie i wyłącznie własnością Wykonawcy, niezależnie od udziału samego Zleceniodawcy lub osób trzecich zaangażowanych w tworzenie programów, projektów, metod pracy itp., o których mowa powyżej. Skorzystanie z tych praw jest wyłącznie i jednoznacznie zastrzeżone dla Wykonawcy, zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zlecenia.

 Artykuł 19. Płatność

Faktura musi zostać opłacona w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia, w przeciwnym wypadku z mocy prawa Zleceniodawca popadnie w zwłokę.

Po upływie terminu, o którym mowa w podpunkcie 1, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek z tytułu odsetek ustawowych zgodnie z art. 6:119a holenderskiego Kodeksu Cywilnego,  przy czym rozpoczęta część miesiąca traktowana jest jako cały miesiąc.

Po upływie terminu określonego w podpunkcie 1, Zleceniodawca jest również winny zwrócić, w granicach rozsądku, wszelkie poniesione koszty uzyskania pozasądowej zapłaty faktury, które wyniosą co najmniej 15% kwoty głównej plus podatek obrotowy przy minimum 70 euro, bez obowiązku wykazania przez Wykonawcę  czy rzeczywiście poniósł dane koszty.  W takim przypadku Zleceniodawca będzie również winien zwrotu Wykonawcy wszelkich poniesionych przez niego kosztów sądowych. W wypadku gdy Wykonawca angażuje osoby trzecie do przeprowadzenia czynności sądowych lub pozasądowych, Zleceniodawca jest również winien zwrócić Wykonawcy wszystkie koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez te osoby w związku z rzeczonymi czynnościami.

Jeżeli w wyniku wezwania do zapłaty zaliczki lub do złożenia gwarancji nie zostanie otrzymana właściwa odpowiedź na to wezwanie, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę droga pisemna,  listem poleconym lub listem za potwierdzeniem odbioru, lub faksem z potwierdzeniem wysyłki  i/lub odbioru, ze skutkiem w przeciągu dwukrotnie  dwudziestu czterech godzin od daty wysłania, wszystko to bez zmniejszenia prawa Wykonawcy do otrzymania zapłaty za dostarczone już prace, oraz należnego mu odszkodowania do rozwiązania umowy.

Niezależnie od zawiadomienia przez Zleceniodawcę podczas dokonywania płatności i niezależnie od  sposobu administracyjnego przetwarzania płatności przez Zleceniodawcę, płatności od Zleceniodawcy będą zawsze i wyłącznie uważane za potrącane z kwot zaległych na rzecz Wykonawcy w następującej kolejności. Każda płatność w pierwszej kolejności  potrącona zostanie z kosztów windykacji i należnych przez Zleceniodawcę odsetek, następnie płatności będą potrącane z najstarszych zaległych faktur Wykonawcy.

 Artykuł 20. Spory

Do wszystkich umów między Zleceniodawcą a Wykonawcą, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, zastosowanie ma prawo holenderskie.

Wszelkie spory związane z umowami pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, do których mają zastosowanie niniejsze warunki i które nie podlegają kompetencjom sądu okręgowego, będą rozstrzygane przez Alexia Law lub upoważniony sędzia właściwy dla miejsca zamieszkania Wykonawcy, chyba że dotyczy sporów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową Zleceniodawcy.

Zleceniodawca prawo do śledzenia procesu w trybie postępowania dyscyplinarnego.

Polityka prywatności Pol-Advies

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności „my” to Biuro Administracyjne Pol-Advies V.O.F (zwane dalej: Pol-Advies) zarejestrowaną w Holandii pod nr. KvK 76612961 ul. Bornissestraat 29, 3044AD Rotterdam

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, jak wskazano w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.  „Ty” to osoba, której dane osobowe przetwarzamy.  Czynimy to, ponieważ korzystasz z naszych usług lub przekazałeś nam te informacje.

 Kto odpowiada za dane osobowe?

Pol-Advies przetwarza dane osobowe  dla Ciebie i na Twoje zlecenie. Jeśli jedynie przetwarzamy dane osobowe nie decydując samodzielnie, co się z nimi stanie, Ty sam pozostajesz odpowiedzialny za dane osobowe. Sam ustalasz, w jakim celu i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane. Tak dzieje się w przypadku, gdy prowadzimy administrację płacową.  W większości innych przypadków to my  jesteśmy odpowiedzialni za dane osobowe, które przetwarzamy w Twoim imieniu.

 Dane osobowe, które przetwarzamy

Pol-Advies wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Korzystamy z danych osobowych takich jak imię i nazwisko, inicjał(y), płeć, adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, numer konta bankowego, numer(y) telefonu, adres e-mail i podobne dane potrzebne do komunikacji.  Dane osobowe, które dalej przetwarzamy, są niezbędne, aby móc świadczyć uzgodnione usługi lub istnieje ku temu prawny obowiązek.

Specjalne dane osobowe

Jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania numeru BSN (Citizen Service Number) w celu przygotowania zeznań podatkowych i administracji płacowej. W administracji płacowej musimy ująć kopię dowodu tożsamości.  Ponadto ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft) wymaga od nas ustalenia Twojej tożsamości.

 Jak długo przechowujemy dane osobowe

Pol-Advies nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, dla których dane są gromadzone.  Oznacza to, że przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia zamówionej usługi.  Wyjątkiem od tego są dane, które musimy przechowywać dłużej, ponieważ prawo nas do tego zobowiązuje.

 Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Pol -Advies nie sprzedaje Twoich danych podmiotom trzecim i udostępni je tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub wywiązania się z obowiązku prawnego. Aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych, z firmami, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, zawieramy umowę o przetwarzanie. Pol-Advies pozostaje odpowiedzialny za ten proces przetwarzania.

 Pliki cookie lub podobne techniki

Pol-Advies korzysta wyłącznie z technicznych i funkcjonalnych plików cookie. Ponadto używamy analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności.  Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na danej stronie.  Stosowane przez nas pliki cookie są niezbędne do technicznego działania witryny i łatwości użytkowania.  Dbają o to, aby strona działała poprawnie i zapamiętywała na przykład Twoje preferowane ustawienia.  Dzięki temu możemy również zoptymalizować naszą stronę internetową.  Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby ich więcej nie przechowywała.  Ponadto możesz również usunąć wszystkie informacje, które zostały wcześniej zapisane, za pomocą ustawień Twojej przeglądarki.

 Wgląd,  modyfikacja lub usuwanie dane

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.  Ponadto masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pol-Advies oraz masz prawo do przenoszenia danych.  Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie w pliku komputerowym do Ciebie lub innej wskazanej przez Ciebie organizacji.

Na adres info@pol-Advies.nl możesz wysłać prośbę o wgląd, sprostowanie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych, a także żądanie cofnięcia zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Jak chronimy dane osobowe

Pol-Advies poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji.  Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, skontaktuj się z nami pod adresem info@Pol-Advies.nl lub zadzwoń pod numer 643718278.

Ogólne warunki współpracy oraz polityka prywatności w języku niderlandzkim

Algemene Voorwaarden tussen Pol-Advies en de opdrachtgever

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
 •  de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
 •  de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
 •  onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2 Strekking 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de op‐ drachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die ‐ gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht ‐ dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Totstandkoming 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer 

 1. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende beroepsregels.
 3. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 4. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.
 2. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 Vertrouwelijk 

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

Artikel 7 Samenwerking met derden

 1. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
 2. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Artikel 8 Tekortkomingen opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
 3. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
 4. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
 5. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

Artikel 9 Tekortkomingen opdrachtgever 

 1. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
 2. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Artikel 10 Beëindiging door opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
 2. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
 3. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
 4. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Artikel 11 Opschorting/ontbinding/ beëindiging door opdrachtnemer 

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings‐ of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om: ………….

Artikel 12 Aanlevering, levertijd en levering

 1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub 1 genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 13 Retentierecht 

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 14 Overmacht 

 1. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
 2. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
 4. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
 5.  Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Artikel 15 Algemene bepalingen van financiële aard 

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van vast bedrag per maand.
 2. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

Artikel 16 Declaratie 

Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Artikel 17 Reclamering 

 1. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
 2. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.
 3. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van open‐ staande declaraties op te schorten.
 4. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van ver‐ zending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Artikel 18 Intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

Artikel 19 Betaling

 1. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 2. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 3. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.
 4. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangst‐ bevestiging dan wel per telefax met verzend‐ en of ont‐ vangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
 5. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.

Artikel 20 Geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door Alexia Law of de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
 3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.

Privacyverklaring Pol-Advies

 

In deze privacyverklaring zijn “wij”, Administratiekantoor Pol-Advies (hierna: Pol-Advies), gevestigd te Bornissestraat 29 , 3044 AD Rotterdam bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 76612961 Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. “Jij” bent degene van wie wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit omdat je gebruikmaakt van onze diensten, of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wie is er verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

Pol-Advies verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van jou. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder zelf te bepalen wat hiermee gebeurt, blijf jij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Jij bepaalt voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is het geval wanneer wij de loonadministratie voeren. In de meeste andere gevallen zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we van jou verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pol-Advies gebruikt alleen persoonsgegevens die voor de dienstverlening en onze eigen bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Wij maken gebruik van persoonsgegevens zoals naam, voornaam, voorletter(s), geslacht, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer(s), e-mailadres en soortgelijke voor de communicatie benodigde gegevens. De persoonsgegevens die wij verder verwerken zijn noodzakelijk om de overeengekomen diensten te kunnen verrichten of omdat daartoe een wettelijke verplichting geldt.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften en de salarisadministratie zijn wij wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te verwerken. In de loonadministratie moeten wij een kopie van het identiteitsbewijs opnemen. Daarnaast schrijft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ons voor uw identiteit vast te stellen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Pol-Advies bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij gegevens bewaren zolang nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pols-Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pol-Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Pol-Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pol-Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pol-Advies.nl.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Pol-Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@Pol-Advies.nl of bel ons op 0643718278.